Privacy Statement

Van Gestel Betonwerken B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vangestelbetonwerken.nl.

Persoonlijke gegevens:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Lidmaatschap vakbond
- Gezondheid
- Burgerservicenummer (BSN)
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Van Gestel Betonwerken B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Van Gestel Betonwerken B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Echter wij hebben voor bepaalde documenten en gegevens een wettelijke bewaarplicht.

Van Gestel Betonwerken B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Gestel Betonwerken B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Recht op vergetelheid: u heeft het recht om “vergeten” te worden.

Recht op inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen voor alle gegevens welke wij van u verwerken.

Recht op rectificatie en aanvulling: bent u het niet eens met de gegevens welke wij verwerken, of klopt er iets niet? Dan kunt u dat aangeven en zullen wij deze z.s.m. aanpassen.

Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om beperking van verwerking aan te vragen. Wij zullen daarmee gaan kijken wat we allemaal niet hoeven te verwerken. Ons doel is om zo min mogelijk gegevens te verwerken welke wij niet nodig hebben. Hierdoor willen wij al zo veel mogelijk aan dit recht voldoen.

Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming: elk besluit wat wij maken, zal niet alleen gebaseerd zijn op een beslissing van een programma. Elk besluit zal dus door ons persoonlijk genomen worden.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking: als u zich beroept op dit recht, zullen wij alle vormen van verwerking stil zetten. Dit kan echter grote gevolgen hebben voor de afhandeling van uw contacten binnen ons bedrijf. U kunt zich persoonlijk vooraf laten inlichten door ons.